English Frysk Nederlands   Produkt Wurkwize Nijsgjirrich Offerte oanfraach Kontakt

Jo kínne fansels wachtsje

oant der sterk iis leit ûnder

it meast ferneamde brêchje

fan Fryslân............

mar............ better is:

fuortdaliks kontakt opnimme!